Algemene voorwaarden RoMa Catering

RoMa Catering is gevestigd te Kanaalstraat 8, 5757 RP Liessel

Artikel 1 Accepteren: Het accepteren van een aanbieding ofwel het doen van een bestelling houdt in dat U de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaard.

Artikel 2 Prijzen: De vermelde prijzen zijn in euro`s en zijn inclusief BTW, en exclusief transport kosten. De transportkosten bedragen 0,40 eurocent per kilometer. Bedraagt het aantal kilometers minder dan 10 enkele reis, dan zullen er geen transportkosten in rekening gebracht worden. Het aantal kilometers zal berekend worden via de ANWB routeplanner. De vermelde prijzen voor de verhuur gelden per dag. Het is mogelijk dat kleuren en afbeeldingen afwijken van het door ons getoonde artikel(en).

Artikel 3 Bestelling: RoMa Catering zal er voor zorgen dat de bestelling, op de afgesproken data bij u geleverd wordt. Mocht iets niet meer leverbaar zijn door onmacht, dan ontvangt U hierover zo spoedig mogelijk bericht, hieraan kunnen geen rechten of plichten worden ontleend.

Artikel 4 Plichten: De geleverde artikelen dient door de huurder gelijk bij binnenkomst te worden gecontroleerd op schade of andere bevindingen. De huurder mag nooit zelf reparaties uitvoeren mits in overleg met RoMa Catering.

Artikel 6 Verantwoordelijkheid: De huurder wordt altijd verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden voor het gehuurde en voor eventuele bijkomende kosten die daar uit voortvloeien. Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen, en of door te verhuren aan derden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid: RoMa Catering, aanvaard geen enkele verantwoording c.q. aansprakelijkheid aan gebruiker en/of derden, voortvloeiende uit het gebruik van onze artikelen. Als RoMa Catering om welke reden dan ook wettelijk verplicht is de schade te vergoeden, dan zal deze vergoeding nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van het desbetreffende artikel, waardoor de schade is ontstaan.

Artikel 8 Problemen: Artikelen die problemen, schade, of niet werken moeten direct worden gemeld aan RoMa Catering onder telefoonnummer 06-23878327 of 06-24660841.

Artikel 9 Rechten: RoMa Catering behoud ten alle tijd het recht om ons eigendom en door ons verhuurd materiaal ten alle tijden te controleren. RoMa Catering houdt altijd het recht bij onreglementair gebruik of slecht weer, de gehuurde artikelen in te nemen of niet te verhuren.(bij regen, sneeuw, wind, en of andere omstandigheden), De huurder is verplicht om hieraan steeds zijn volledige medewerking te zullen verlenen.

Artikel 10 Vermissing: Indien de gehuurde bij directe constatering in de looptijd van de overeenkomst wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat of uit de macht van de huurder geraakt, dient de huurder ons daarvan direct op de hoogt te stellen en is hij gehouden de kosten te vergoeden, zodat de verhuurder per direct een gelijkwaardig artikel kan inkopen en of te leveren.

Artikel 11 BETALING: Tenzij anders overeengekomen, dient het totaalbedrag van de factuur, uiterlijk 8 dagen  voor de leverdatum, op de bankrekening van RoMa Catering bijgeschreven te zijn.

Artikel 12 LEGITIMATIE: Legitimatie dient te geschieden met een geldig legitimatiebewijs voor het huren van onze artikelen.

Artikel 13 ANNULERING: Bij annulering van reeds bestelde goederen brengen wij annuleringskosten in rekening, hiervoor hanteren wij de volgende voorwaarden:
25% van het totaalbedrag bij 20 dagen of langer.
50% van het totaalbedrag bij 10 tot 20 dagen.
75% van het totaalbedrag bij 5 tot 10 dagen
100% van totaalbedrag bij 5 dagen of minder.
In geval van overmacht kan hiervan in overleg natuurlijk worden afgeweken.

Artikel 17 RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID: Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder. Verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voorts is verhuurder nimmer aansprakelijk voor enige door huurder geleden vervolgschade ingeval van gebreken aan het gehuurde.